Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji oraz zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • Należy używać broni myśliwskiej sprawnej technicznie.
 • Broń należy przystrzeliwać co najmniej raz w roku.
 • Każdorazowo przez załadowaniem broni należy sprawdzić drożność luf.

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane,  albo poruszaniu się pojazdem, w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie, broń powinna być rozładowana.

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Poza własnym obwodem, broń zawsze trzymamy w futerale!

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować dopiero po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem.
 • Na polowaniu zbiorowym między pędzeniami myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Ponowne wprowadzenie nabojów do komór nabojowych może nastąpić dopiero po zajęciu stanowiska w następnym pędzeniu.
 • Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska, myśliwy musi broń rozładować.
 • Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest możliwe pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie większą niż trzy. Ograniczenie krotności lunety nie dotyczy polowań zbiorowych z ambon.

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty, wchodzenia i schodzenia z ambony oraz podczas przerw w polowaniu podczas których broń nie jest odkładana, myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych.

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • W czasie poruszania się w terenie nierównym, zakrzewionym, grząskim, śliskim, w głębokim śniegu, w momencie karcenia psa lub odbierania od niego aportu, troczenia ptactwa broń musi być zabezpieczona przed możliwością oddania strzału.
 • Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być rozładowana, znajdować się w pobliżu i w polu widzenia myśliwego oraz być zabezpieczona przed upadkiem.
 • Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:

A. Na linii strzału znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta gospodarskie, budynki lub pojazdy, a odległość od nich nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału.

Bezpieczeństwo na polowaniu

B. Zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień.

Bezpieczeństwo na polowaniu

C. Zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200 metrów od pracujących maszyn rolniczych.

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne dopiero po osobistym dokładnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantujących skuteczność strzału i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwo otoczenia.

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Przyspiesznika używa się jedynie na polowaniu indywidualnym, przy czym jego naciąganie może nastąpić dopiero po dokładnym rozpoznaniu zwierzyny i złożeniu się do strzału; jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik.

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Na polowaniu zbiorowym nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych; za strzał wzdłuż linii myśliwych, uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada.

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Na polowaniu zbiorowym nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych, jeżeli odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewnia bezpieczeństwa.
 • Na polowaniu zbiorowym nie wolno zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu.

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Na polowaniu zbiorowym po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą.

Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

 • Na polowaniu zbiorowym oddanie strzału może nastąpić jedynie z pozycji stojącej; ograniczenie to nie dotyczy strzałów oddawanych z ambon.
 • Na polowaniu zbiorowym strzał kulą do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest dopuszczalny na odległość nie większą niż 100 m.
 • Na polowaniu zbiorowym strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40 m , a w przypadku polowania zbiorowego z ambon – na odległość nie większą niż 80 m.
 • Na polowaniu zbiorowym oddawanie strzału do zwierzyny płowej w miot może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo; zgoda taka nie jest wymagana podczas polowania zbiorowego z ambon.
 • Na polowaniu zbiorowym nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 m w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż 100 m w terenie leśnym;
  Wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub w kierunku innych myśliwych, jeżeli strzał oddaje się w górę pod kątem nie mniejszym niż 60°, a na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód.
 • Na polowaniu zbiorowym oddawanie strzału między poszczególnymi pędzeniami jest dopuszczalne za zgodą prowadzącego polowanie tylko do zwierzyny postrzelonej lub chorej.

Pobrano z www.pzlow.pl

Dodaj komentarz